top of page
House Frames
Working at Home

JISTIS EKONOMIK

Apeprè 30% rezidan Distri nou an ap viv ak mwens pase $75K pa ane, alòske 21% viv ak mwens pase $30K. "Plan Pwosperite Pèp la" se yon pwopozisyon holistic kwasans ekonomik ki gen ladann:

Bay elektè ki kalifye yo yon revni debaz inivèsèl $1,000 pa mwa pou ede distri a sòti anba chomaj, degèpisman, ak lòt bès ekonomik ki te koze pa pandemi an. 

 

Lite pou lejislasyon pou ede kominote a nan ogmante salè minimòm-nan a $20/èdtan pou satisfè bezwen kritik ki te koze pa enflasyon ak kriz lojman distri a ap grandi.

 

Otorize ti biznis yo ak zouti ak resous pou jwenn (chache) kontra federal, rale desann dola federal. Ranfòse kominote ti biznis nou an pral kreye plis djòb dirab ak pozisyon konpetitif distri a pou konsève talan lakay yo.

Fashion Portrait

JISTIS EKONOMIK

Apeprè 30% rezidan Distri nou an ap viv ak mwens pase $75K pa ane, alòske 21% viv ak mwens pase $30K. "Plan Pwosperite Pèp la" se yon pwopozisyon holistic kwasans ekonomik ki gen ladann:

Bay elektè ki kalifye yo yon revni debaz inivèsèl $1,000 pa mwa pou ede distri a sòti anba chomaj, degèpisman, ak lòt bès ekonomik ki te koze pa pandemi an. 

 

Lite pou lejislasyon pou ede kominote a nan ogmante salè minimòm-nan a $20/èdtan pou satisfè bezwen kritik ki te koze pa enflasyon ak kriz lojman distri a ap grandi.

 

Otorize ti biznis yo ak zouti ak resous pou jwenn (chache) kontra federal, rale desann dola federal. Ranfòse kominote ti biznis nou an pral kreye plis djòb dirab ak pozisyon konpetitif distri a pou konsève talan lakay yo.

Fashion Portrait
Medical Team

REFÒ SWEN SANTE

Apeprè 33% rezidan Distri a gen ant 50-69 an. Prèske 30 milyon moun nan peyi nou an manke aksè a bon jan kalite kouvèti sante. Swen sante se yon dwa moun. 

Medicare pou tout moun se yon pi gwo pouse pou yon sistèm swen sante inivèsèl epi li pral youn nan priyorite prensipal mwen yo. 

 

 

Mwen pwomèt pou m pran aksyon afimatif pou mete fen nan disparite Swen Sante yo. "Nou pa ka pèmèt lajan oswa ras yo dwe yon faktè ki detèmine ki moun ki ap viv oswa ki mouri nan Amerik la."

 

Yon apwòch agresif nan swen sante prevantif dwe aplike pou amelyore sante jeneral nan distri nou an.

Fashion Portrait
Businessman with Mask

SOSYAL
JISTIS

Nou dwe asire batay nou an pou jistis sosyal pa glise nan politik enjis nan tan pase yo. Pa ka gen jistis sosyal san jistis ekonomik.

Nou dwe asire ke kominote Nwa ak Brown jwenn resous yo merite yo. Sheila pral goumen pou demonte politik diskriminatwa, britalite lapolis, ak rasis sistemik.

 

Nou p ap tann pandan dwa vòt nou yo anba atak pa ekstrèm dwat la. Kongrè a dwe pase John Lewis Voting  Rights  Advancement Act.

Fashion Portrait
Judge

IMIGRASYON
REFÒM

Distri 20 se lakay yo plis pase 263,749 imigran, prèske 35% nan popilasyon nou an, kontribye 5.1 milya dola nan ekonomi nou an. Men, pa gen okenn chemen klè pou entegre kontribitè sa yo nan sosyete Ameriken nou an, atravè sitwayènte.

Politik imigrasyon nou an pa dirab, iniman, ak kontreproduktiv. Li lè pou Kongrè a pase yon pwojè lwa dirab alontèm, ki kreye yon Pathway klè nan Sitwayènte.

 

Nou dwe debarase m de Tit 42, retabli règ azil yo, epi elaji opòtinite pou imigran yo aplike pou rezidans oswa TPS, limite TPS a yon ane, ak diminye datant pou rezidans aletranje.

bottom of page