top of page
Endorsement SMS-3.png

SENATÈ DETA PERRY THURSTON MANDE VOTÈ POU VOTE POU MANGRESÈ SHEILA.

SE SEL VWA KI GEN KONFIANYON POU GOUMEN POU NOU NAN KONGRÈ

Lidè ki fè konfyans nan Broward & Palm Beach County fè madanm kongrè a Sheila Cherfilus-McCormick fè travay la konfyans.

19.png

LAP TRAVAY DI POU RANJE DEFI NAP FAS LA 

 • Ranje kriz Lojman an

 • Fè desann pri gaz, manje ak depans sèvis piblik yo

 • Kreye Kwasans Ekonomik pou Tout Moun

 • Fè desann pri Prescription  Medikaman

 • Elaji Aksè a Swen Sante 

 • Fè imigrasyon jis pou tout moun

1.png
SHEI0256.JPG

PLAN LI

 • Kreye plis Lojman Abòdab ak Sekirize Finansman Federal pou Redui Lwaye a ak Limit Asirans Pwopriyetè Kay la

 • Diminye pri gaz, manje ak depans chak jou pou moun k ap travay di Florid

 • Kreye pi bon travay ki peye ak aksè nan kontra pou ti biznis yo

 • Elaji Aksè a Swen Sante Kalite & Diminye Pri Medikaman Preskripsyon yo

 • Kreye Politik Imigrasyon ki pi jis pou Retabli Akeyi ak Diyite

PWOGRÈ LI

LAJMAN

 • Garanti $500k pou Asistans Legal Lojman

 • Garanti $676 Milyon pou Fon Asistans Pwopriyetè Kay la

 • Mande $1,000 pou asistans pa mwa pou lokasyon/ipotèk, sèvis piblik ak makèt

LEJISLASYON POU FE LAVI MIYO

 • ​ Adopte Lwa sou Lojman Abòdab ak Zòn Ekitab Revni Ekitab pou diminye Lwaye ak Ogmante Pwovizyon

 • Sekou yo te pase pou restoran ak ti biznis - $42 milya pou ti biznis ki afekte pa COVID

 • Te pase Lwa sou Ensilin Abòdab Kounye a

 • Entwodwi Plan Pwosperite Pèp la nan Kongrè a

 • Lite pou fini ak Tit 42

Klike pou w aprann plis sou congress.gov .

KWAKSYON EKONOMIK

 • Adopte Lwa 2022 sou Inovasyon Mendèv ak Opòtinite

 • Te ko-patwone Lwa 2022 pou Ti biznis Contracting Fairness

 • Li bay 18 milya dola pou konstwi wout ak pon nan Florid

 • Livre $100k pou amelyore transpòtasyon pou rezidan yo

 • Livre $85 milyon dola pou FL-20 kolèj ak inivèsite

20.png

LIVRÈ POU DISTRI A

 • Soumèt Pwojè Kominotè $25 Milyon pou Aksè a Sante Mantal, Telemedsin, ak Sante Matènèl.

 • Soumèt Pwojè Kominotè $5 Milyon Pou Adrese Asistans Lwaye ak Aksè a Lojman

 • Batay pou $500k nan Komite Apwopriyasyon Chanm pou Aksè nan Sèvis Legal Pou Ayisyen, Jamayiken, Panyòl, ak lòt Gwoup Imigran

 • Mete fen ak Vyolans Zam ak Rann Sipremasis Blan Responsab pou asasina ki vize

 • Travay ak Administrasyon Biden pou padonnen dèt prè elèv yo

Men, gen plis travay pou fè!

"Mwen te goumen pou ou nan Kongrè a.

Kenbe m 'nan batay la."

reelect-sfc-transparent.png
Sheila-Hand-Transparent.png

Madanm Kongrè ou a,

Sheila Cherfilus-McCormick

bottom of page